Obnova božích muk 2010

vloženo 27.11.2010

Průvodní slovo k obnově Božích muk u bývalé cesty do Stanovic na pouťovém shromáždění 5.9.2010

Vážení poutníci, dříve než předáme slovo panu farářovi, dovolím si za občanské sdružení Stanovice pro život říci pár slov k tématu Boží muka v Čechách.

Jistě každý z Vás, kdo má rád českou krajinu si na svých cestách po této krajině musel všimnout, že je plná různých staveb, které neomylně ukazují na křesťanské kořeny naší kultury. Kromě kostelů, kapliček a zvoniček je to také velké množství drobné sakrální architektury mezi kterou řadíme právě boží muka, smírčí kříže a různé další podoby krucifixů, čili křížů. Českou i moravskou krajinu si lze těžko představit bez těchto dávných památníků i němých svědků života v naší zemi. Patří k ní stejně jako památné stromy, řeky, rybníky či studánky. Je to kulturní stopa po předcích, kterou se nepodařilo vymazat ani tvrdému komunismu 50.let a stejně tak ani šířícímu se ateismu v závěru tisíciletí.

Kdy vznikala??

První boží muka na našem území vznikala dle historického bádání někdy ve 14. století a pravděpodobně bývala zhotovena ze dřeva. Z tohoto období se však žádná nedochovala. V období gotiky se začínají objevovat boží muka kamenná ať už ze žuly nebo pískovce a teprve později v období baroka boží muka zděná z kamene nebo cihel. Nejvíce těchto zděných božích muk se objevuje ve století 18. a 19., přičemž se mohou vyskytovat i boží muka starší, tj.ze století 17, ke kterým pravděpodobně patří i tato naše Stanovická. Za zmínku stojí i malebná boží muka, která byla postavena někde na Moravě až v roce 1993 a byla u nich natáčena jedna ze scén populárního televizního seriálu Četnické humoresky.

Co víme o vzniku a významu těchto malých staveb ??

Přestože my dnes boží muka hodnotíme z hlediska architektonického, historického, estetického či krajinotvorného, původní smysl jejich stavění byl primárně náboženský.
Podobně jako ve starozákoních příbězích patriarchové při svém putování stavěli oltáře na připomínku velkých událostí ve svých životech - božího vedení , vysvobození či setkání s Bohem, tak i křesťanská Boží muka se stavěla na připomínku Boží existence, jako místo pro zastavení, modlitbu a pozdvihnutí mysli k Bohu. Jsou symbolem odvěké lidské touhy po Bohu a připomínkou Kristova utrpení.
Podnětem pro stavbu bývaly často různé důležité události v životě člověka - jako zázračné uzdravení, narození dítěte, památka na zemřelé, ale také různá neštěstí, živelné pohromy a války. Možná i naše Stanovická boží muka souvisí právě s ukončením třicetileté válečné vřavy v Evropě.
Boží muka se stavěla především na návrších a rozcestích, ale také v polích,u cest, na krajích obcí a někdy i jako přímá součást domů nebo ohradních zdí.

Také vlastní hmotová struktura a stavební tvar božích muk má náboženskou symboliku. Nejlépe je to patrné u těch kamenných, která vycházela z představy sloupu, ke kterému nechal Pontský Pilát přivázat Krista k následnému bičování. Odtud tedy pramení výraz Boží muka nebo později u zděné formy - sloupová Boží muka.
Sloupová Boží muka sestávala se ze tří dílů – spodní základ čili patka, střední tenká část se nazývala dřík a zde byly mnohdy vyobrazeny i nástroje Kristova utrpení jako důtky, trnová koruna, kopí či houba s octem. Vrchní část božích muk tvořila jakási skříňka s výklenky nazývaná též lucerna a sloužila k umístění svící, sochy světce či nějaké plastiky s biblickým výjevem. Boží muka byla zakončena křížem kamenným nebo později železným.
Teprve v pozdějších dobách dochází k postupné transformaci tvaru sloupu ke stylu kapliček a malých oltářů, kterým se například na Moravě lidově říkalo „poklony“, což zřejmě odkazovalo opět na zastavení a sklonění se člověka před Božím majestátem.

Význam těchto staveb pro dnešek

Přestože prvotní impuls k budování kapliček a božích muk byl prokazatelně náboženský, nelze pominout jejich významnou hodnotu estetickou, kulturní, geografickou a krajinotvornou. Prostá krása a vysoká estetická hodnota těchto drobných staveb, často v úžasné konfiguraci s okolním terénem a majestátnými stromy jen podtrhuje citlivé a pokorné umění našich předků. Bez těchto často opomíjených památníků by česká krajina ztratila velkou část svého půvabu.

Na závěr jsem si vypůjčil motto z jednoho článku o kapličkách , které říká :

Oživujte kapličky a kapličky oživí Vás.

Přišlo mi to jako vhodné poselství právě pro dnešní dobu.

Ve Stanovicích dne 4.9.2010